چاپ

تاریخ : جمعه 29 مهر 1390 در ساعت 18:53

جهیزیه برایت جور کردیم
برایت شوهری منظور کردیم

خدا توفیق داد این دفعه بدجور
چش همسایه ها را کور کردیم!