چاپ

تاریخ : چهارشنبه 4 آبان 1390 در ساعت 16:51

شخصی نزد روانپزشکی رفت و از غم بزرگی

که در دل داشت برای پزشک تعریف کرد.

پزشک به او پیشنهاد کرد که به فلان سیرک برو،

آنجا دلقکی هست آنقدر تو را می خنداند

که هرچه غم داشته باشی از یادت می رود.

اما، مرد لبخند تلخی زد و گفت:

آقای دکتر (( من همان دلقک هستم!))