چاپ

تاریخ : دوشنبه 9 آبان 1390 در ساعت 14:13


بابا که شدم به دخترم پول تو جیبی نمیدم، تا یواش از پشت سرم
 
 بیاد


دستاشو حلقه کنه دور گردنم، موهاشم بخوره تو صورتم  

 

 در گوشم پچ پچ کنه  بگه بابایی بهم پول میدی ؟ داریم با

 

بچه ها میریم بیرون ...

 

موهاشو بزنم کنار . ماچش کنم ، بگم برو از جیبم وردا

 

بابایی به خاطر دخترم هم که شده ، یه روزی بابا میشم