چاپ

تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1390 در ساعت 14:24

حس غریب تنهایی
حسی که وجودش را در برگرفت
  تنهایی اش را به دست باد سپرد.
  اما....


لحظه های تنهابودن را در گوش شب نجوا کن


  آرزوهایت رادر لحظه های تنهایی جستجو کن

آرزوهایت را با ستاره ها بشمار

می گویند

مرداب تنهاست .........وتو تنهاتر ،

می گویند

مرداب تو را هم در برگرفته ،

غم غریب مرداب ،

غم پرنده ی گرفتار در مرداب,

حس غریب تنهایی ، حسی که وجود تورا در برگرفته

اماخود

با تو بودن را محبوس به بی تو بودن کرده ای

چه آرامش دوری ایست ....... در تمام لحظه ها ی آرامش ,حس مرداب تو رادارم.

 حس دریایی که از بی موجی به مرداب بودن رسیده است ،