بیچاره پسرها  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 26 آبان 1390 در ساعت 13:42

یچاره پسرها اگه تیپ بزنن برن بیرون میگن با کی قرار داری؟

اگه لباسهای معمولی بپوشن میگن اصلا سلیقه نداری!

 اگه زیاد بگن دوستت دارم . میگن باز چه نقشه ای تو سرته؟

 اگه نگن دوست دارم میگن پای کس دیگه ای وسطه؟ 

اگه زیاد بهتون زنگ بزنن میگن اعتماد نداری!

اگه یه مدت زنگ نزنن میگن سرت خیلی شلوغه 

اگه تو خونه زیاد بخندن میگن لوس شدی 

اگه نخندن میگن چه مرگته عاشق شدی 

اگه شام بخوان میگن همش به فکر شکمتی

 اگه شام نخوان میگن چی کوفت کردی