چاپ

تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 در ساعت 11:26

مرد اگر این غرور لعنتی

و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛

مطمئن باش

از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود ... !