چاپ

تاریخ : یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 در ساعت 14:36

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم ,

بلکه تو کوچه های خاکی محله مون یادگرفتم

پس خــــــوب میدونم که برای کــــــدوم رفیق زمیـــــن بـــخــــــورم که از زمین


خـــــــــــــــوردنم شـــــــــــــــاد نشـــــــــــــــــــــه بلکه دست خاکیم


رو بگیره و از زمین بلــــندم کـــــنه .