چه میکنه این ریاضیات ...  چاپ

تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 در ساعت 23:17

SHOPPING MATHریاضیات خرید کردن

A man will pay $2 for a $1 item he needsیک مرد بابت یک کالای 1 دلاری که نیاز دارد 2 دلار می پردازد
A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't needیک زن بابت یک کالای 2 دلاری که نیاز ندارد 1 دلار می پردازد

GENERAL EQUATIONS & STATISTICSآمار و برابری عمومی

A woman worries about the future until she gets a husbandیک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند
A man never worries about the future until he gets a wifeیک مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد
A successful man is one who makes more money than his wife can spendیک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می کند
A successful woman is one who can find such a manیک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را پیدا کند

HAPPINESSشادمانی

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a littleبرای اینکه با یک مرد شاد باشید باید او را کاملا درک کنید و کمی دوست داشته باشید
To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all

برای اینکه با یک زن شاد باشید باید او را کاملا دوست داشته باشید
و اصلا سعی نکنید که او را درک کنیدLONGEVITY
طول عمر

Married men live longer than single men do
but married men are a lot more willing to die

مردان متاهل بیشتر از مردان مجرد عمر می کنند،
در عوض مردان متاهل بیشتر آرزوی مرگ می کنند


PROPENSITY TO CHANGEگرایش به تغییر

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn'tزمانی که یک زن با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود
A man marries a woman expecting that she won't change, and she doesزمانی که یک مرد با زنی ازدواج میکند مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و اینگونه میشود

DISCUSSION TECHNIQUEادبیات گفتگو

A woman has the last word in any argumentیک زن در بحث حرف آخر را می زند
Anything a man says after that is the beginning of a new argumentبعد از آن، هر حرفی که مرد بزند، شروع یک بحث جدید است

OFFICE ARITHMETICحسابرسی اداری

Smart boss + Smart employee = Profitرییس باهوش + کارمند باهوش = سود
Smart boss + Dumb employee = Productionرییس باهوش + کارمند خنگ = تولید
Dumb boss + Smart employee = Promotionرییس خنگ + کارمند باهوش = ترفیع
Dumb boss + Dumb employee = Overtimeرییس خنگ + کارمند خنگ = اضافه کاری