چاپ

تاریخ : دوشنبه 8 خرداد 1391 در ساعت 14:05

شیشه ای می شکند…

یک نفرمی پرسد:که چراشیشه شکست؟

یک نفرمی گوید:شایداین رفع بلاست،

دیگری می گوید شیشه ی پنجره راباد شکست؟

دل من سخت شکست

هیچ کس،

هیچ نگفت،

غصه ام رانشنید،

ازخودم می پرسم ارزش قلب من از شیشه ی یک پنجره هم کمتر بود؟؟؟