چاپ

تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1391 در ساعت 11:56

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

دآستـ ــآن من و تو از آنجآ شروع شد که...

پشت شیشه بی جآن مآنیـ ــتور

به هم جـ ــآن دادیم...

بآ دکمه هآی سرد کیـ ــبرد,

دستهـ ــآی هم رآ گرفتیم و

گرمـ ــآیش رآ حس کردیم...!

بآ صورتکهآ, همدیگر رآ بوسـ ــیدیم

آهنگی رآ همزمـ ــآن بآ هم

گوش کردیم و اشـ ــک ریختیم

میدآنم روزی میرسد کـ ــه

آغوشهآیمآن وآقعـ ــی و

بوسه هآیمآن حقیقـ ــی خوآهد شد...