چاپ

تاریخ : یکشنبه 28 آبان 1391 در ساعت 19:54

در حیرتم از مرام این مردم پست

این طایفه زنده کش مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا
تا نیست به عزت ببرندش سر دست


دل را بدنام نکنیم ... آنچه بعضی ها در سینه دارند ، کاروان سراست نه دل … !

حــــــــــــوا… جان مادرت راست بگو! تو مگر سیب را پوست کندی و خوردی؟ که دنیا این گونه پوست ما را می کند….!!


خوشبختی همین در کنار هم بودن‌ هاست همین دوست داشتن‌ هاست درآغوش گرفتن ‌هاست خوشبختی همین لحظه ‌های ماست، همین ثانیه‌هایی‌ ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم!! ثانیه ها را دریابیم …