مهارت خود را در محاسبه سریع بیازمایید  چاپ

تاریخ : جمعه 13 آبان 1390 در ساعت 19:10
از96 ماهی شما 55 تا غرق شد چند تا ماهی دارید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بله؟؟؟ مشغول جمع و منها بودی؟؟

.

.

.

.

.

تقصیر این مدرسه ها است که عمر شما را به فنا داده اند

تا حالا کسی شنیده که ماهی غرق بشه؟

.

.

آبروریزی شد؟