اگر........  چاپ

تاریخ : دوشنبه 16 آبان 1390 در ساعت 12:44

اگر سر به زیر باشی می گویند احمق است.

 

اگر غمگین باشی می گویند عاشق است.

 

اگر مالت را با حساب خرج کنی می گویند خسیس است.

 

اگر دست و دل باز باشی می گویند ولخرج است.

 

اگر خوش لباس باشی می گویند ژیگول است.

 

اگر بد لباس باشی می گویند شلخته است.

 

اگر فقیر و بی پول باشی می گویند بی عرضه است

 

اگر پولدار باشی می گویند اهل زد و بند است

 

اگر بی قید باشی می گویند لات است

 

اگر بخندی می گویند همیشه نیشش باز است

 

اگر اخم کنی می گویند عبوس و بد اخلاق است

 

اگر خوش سر و زبان باشی می گویند چا خان است