چاپ

تاریخ : چهارشنبه 25 آبان 1390 در ساعت 16:38

ارزان تـر از آنچــه فکرش را بکنی بودی ؛
امـــا برای من .. گران تمــام شدی!