چاپ

تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 در ساعت 15:15

وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟

زود دستمو بالا بردم و گفتم یک بخش

اما از وقتی تو رو شناخـتم فهمیدم عشق سه بخشه:

عطـش دیدن تو...

شـوق با تو بودن...

و انــدوه بی تو بودن...

خودش میدونه خیلی دوستش دارم