کسی که  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 در ساعت 17:19


کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است

کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است
کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.  
کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.  
کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است
کسی که پول می گیرد تا درقبال دروغ از راست دفاع کند وکیل است
کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است
کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است
کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است
کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است
کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است.
کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمداراست.
کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است